Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Henduji.

De Franfche At", gezant verlaat, vol misnoegen,den Haag.

£(53 GESCHIEDENIS

regeld , dat 'er geen plaats voor zifterijen of kwaado trouwe was opengelaaten. Zints dien tijd hebben de Ferêénigde Gevjesten nooit de wapenen gevoerd tegen het Huis van Oostenrijk. Dit Verdrag, onderfchraagd door de vrees, welke de magt van Frankrijk de daar in deel hebbende Partijen inboezemde, ftrekte ten grondflage van de nauwlte overéénkomst tusfchen dezelven , en van eene éénigheid , zo volkomen en behendig , dat zij, vervolgens , hunne belangen , poogingen en wapenen zamenpaarden. Deeze Verbintenis, de Spanjaarden in de Nederlanden iaatende , was zo natuurlijk, dat ze, naar allen fchijn, op dien voet zou fland gegreepen hebben, als Frankrijk , ten zelfden tijde, den Vrede gefloten hadt.

De Koning van Frankrijk was de eenige , die reden hadt, om zich over deezen gefloten Vrede te beklaagen. Zijn Afgezant, de Heer de la Thuil,lerie, ziende, dat hij tegen den Aroom niet op kon roeijen, betoonde z^jn misnoegen in de afleheidsaanfpraak bij de Staaten , en in bijzondere gefprekken. In één deezer laatstgemelden verklaarende dat de Koning, zijn Meester, zich, ten gekgenen tijde, daar over gevoelig zou betoonen: in de eerstgenoemde betuigende, dat Lodewijk de XIV. voortaan zijne bevelen geeven zou aan den Refident Brasset, als hadt men geen Afgezant meer uit Frankrijk te wagteti. Om geen oog- en oorgetuigen van de Vre. des afkondiging te weezeii , vertrok hij, den drieentwintiglten van Bloeimaand , zonder da gewoone

eer

Sluiten