Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2?o GESCHIEDENIS

Frederik Hemdrik.

Wismar in het Mecklenbürgfchè , het Aartsbisdom

Bremen en het Bisdom Perden. De Keurvorst

van Bbandenburg werd ichadeloos geffeld wegens het verlies van Foor-Pomcren, door 't verkrijgen van het Bisdom Maagdenburg, en der Bisdommen Halberflad, Minden en Camin. . De Paltsgraaf werd in 't bezir van den Nederpahs herfreld. Het Zwitzersche Gemeenebest voor Oppermagtig en Onafhangüjk van het Keizerrijk verklaard. Met één woord, men regelde de Bezittingen van al» le Vorsten des Rijks, hunne ftemmen op de Rijksdagen , ftelde perk aan de magt des Keizers , en maakte fchikkingen op den Godsdienst in het Keizerrijk. Dan de Duit fche Vrijheid, gelijk zeker Schrijver te regr opmerkt, was in 't algemeen het deel der Vorsten, en niet der Volken. De oude ilaavernij blijft nog ftand houden in verfcheide Staaten des Rijks: men ziet de Vorsten, zeer naijverig over hunne Regten ten opzigte van den Keizer , weinig aangedaan over de Regten der Menschlijkheid omtrent hunne Onderdaanen. De Staaten zijn vrij; maar het

Volk is verflaafd en verdrukt (*). Deeze Vre-

de iirekte ook ten voordeele der Verèinigde Gewesten, dewijl de Grenzen aan den kant van Duitschland in rust geraakten. De Hesfen, die langen tijd in Oostfriesland gelegerd geweest waren , ontruimden dat Gewest eerlang ; doch, dewijl de gefchillen

over

(*) Pfeffel Abregi Chronohglque de f Hhtoire d'Alle* magne. Millot Algem, Qefch. IX. D. bl.io enz.

Sluiten