Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, crt

/

over de Nalaatenfchap des Hertogs van Gulik en Kkeve niet geregeld waren bij deezen Vrede, bleeven de Bezettingen in Wezel, Emmerik, Rees, Orfoi, Gefifiip en Rhijnberk (*).

De Oorlog was nu tachtig jaaren lang gevoerd, de twaalf jaaren Beltands, geduurende welke de vijandlijkhedeu in de Indien niet waren opgehouden, mede gerekend. In een zo uitgeftrekt tijdperk vinden wij niet meer dan vier Veldllagen , die men geregelden mag noemen, terwijl Frederik de Groote, Koning van Pruis/en, bij onzen leeftijd, in het jaar MDCCLVII. vier Veldflagen leverde. Dan de Nederlanden waren als doorzaaid met fterke Plaatzen , die aangevallen of verdeedigd moesten worden ; en was deeze kunst nog niet tot dat toppunt van volkomenheid opgevoerd, als heden ten dage. Met het belegeren en verdeedigen van één of twee aangelegene Plaatzen liepen veele Veldtochten ten einde. De Krijgsknegten lagen , voor het meerendeel, in bezettinge. Een Leger bedroeg zelden meer dan twintigduizend man. De Ruiterij maakte 'er nauwlijks het vijfde , zesde , of achtrte gedeelte van uit: terwijl tegenwoordig, nu hoofdtreffen het meest afdoet, de Ruiterije op een derde of een vierde gedeelte der Krijgsmagt gefchat wordt.

Men moet zich geenzins verwonderen, dat de Veréênigde Gewesten , de meerderheid ter Zee , en de heerfchappij des Koophandels in hunne magt hebbende, i

(*) Aitzema, III. D. bl. 485.

mm

FrederIr Hendrik.

Aanmerkingenover de Oorlogen van dien tijd.,

[nwendire rusc fan 't 3eraee« lebest.

Sluiten