Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FrtEDEP.ïk HÈiNDRiK.

272 GESCHIEDENIS

bende, inwendig geene der rampen gevoelden, wel^ ken doorgaans den Oorlog vergezellen. Integendeel Werden veele bijzondere Perfoonen fchatrijk door den buit op de Spanjaarden, in de Indien behaald. Het Gemeenebe?t was zelfs ée"n der bloeijendhe Landen geworden door voordeelen, die men veeleer als zegeningen des Vredes, dan voor gevolgen des Oorlogs zou houden, Koophandel, Bevlijtiging, Kunsten en Bevolking, terwijl ét Spaanfche Heerfchappij uitgemergeld en ontvolkt werd. De Groote Descartes, die, van den jaareMDCXXIX. totMDCXLIX. zich in Holland ophieldt, fpreekt met den grootften ophef van de voordeelen deezes Gewests , en tragtte zijne Vrienden derwaards te lokken. ,, GeenLand," fchrijft hij aan Balzac , „ is 'er, waar men vrijer „ leeft, en geruster ilaapt, waar men voor minder „ gevaaren behoeft te fchroomen , waar de Wetten „ beter tégen misdrijf waaken , waar vergifmengin,, gen, verraaderijen en lasteringen minbekend zijn, „ of waar men meer voetfiappen vindt van de ge„ ruste en gelukkige onfchuld onzer Vooroude„ ren (*)." Zijn geheele Brief behelst eene loffpraak van het welgeregeld Burgerlijk Befluur eens Lands, waar hij zich meer dan twintig jaaren onthieldt: en zonder dat is de Burgerlijke Vrijheid een loutere harsfenfchim.

Te

(*) Men vindt dien geheelen Briefin de Ocuvres de M. Thomas, Tom. IV. p. 133, in de keurige aantekeningen op de meesterlijke Eioge ds Descartes,

Sluiten