Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hejndr'.k.

De Wijsbegeenevan Descartesverboden.

] < ] I

J < 1 1 I 1

> < t t

l

<3

a8o GESCHIEDENIS

Zints dien tijd maakte de Wijsbegeerte van Descartes , door veele Hoogleeraaren in de Wijsbegeerte omhelsd, zulk een opgang, en hadt zodanig een invloed op de Godgeleerdheid, dat daar uit, in den jaare MDCLVI, eene hevige beroerte in de Kerken en Hoogefchoolen der Ferêénigde Nederlanden onthoudt: men belloot, op verfcheide hunnerKerkiijke Bijéénkomsten , zich tegen de Cartefianerij te verzetten, en niet toetelaaten, dat die overheerfchende Wijsbegeerte derwijze doordrong inde Godsijeleerdheid, en op deeze heilige Weetenfchap zulke Inbreuken maakte. De Staaten van Holland keurden aiet alleen dit Befluit goed , maar gaven 'er nieuwe tragt en klem aan door een openbaar Bevelfchrift, lat zelfde jaar uitgegeven, bij 't welke den Hoogeeraaren in de Wijsbegeerte en in de Godgeleerdleid verboden werd , de Schriften van Descartes 'oor de Letteroefenende Jongelingfchap te verklaaen, of de Leerftellingen van het Euangelie volgens Ie beginzelen der Wijsbegeerte uitteleggen. Men lepaalde wijders, op eene Vergadering, te Delft, in iet volgend jaar, gehouden, dat niemand tot deBeiieniug van'het Leeraars - ampt zou worden toegelaten, of hij moest pleg.ig beloofd hebben , dat hij le Cartefiaanfche Wijsbegeerte niet zou voorfplanen, noch de Godlijke éénvoudigheid van htiEuan* ■eiie misvormen, door 'er vreemde optooizels bij te

oegen. Voetius verzette zich inzonderheid

terlc tegen den Omloop des Bloeds en de Beweeging er Aarde rondsom de Zon, dewijl Descartes dee-

se

Sluiten