Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jv INHOUD.

Spanje, van Deenemarken , van Zweeden , van A drie Hanze-Steden en Rusland, van de Rijksvorsten, van Portugal, van Frankrijk, en van Engeland. Gczantfchap derwsards. Dood van Dokëslaar, en misnoegen van Strikland. thara&er van Willem den Iï. Maatregels der Staaten van Holland tegen de Stadhouderlijke magt. Vermindering van 's Lands uitgaven. Vermindering van Krijgsvolk. Verdere vermindering 'door Holland aangedrongen , en gefchillen , daar uit ontflaan. Gebeetenheid der andere Gewesten tegen Holland. De zaak van den Admiraal de Witte en eenige Zee-Capiteinen. Wedereifchen der Algemeene Staaten. Amiïerdara verJïrekt zijner Hoogheid twee millioenen. De Staaten van Holland befalten ter ajz.onderlijke afdanking. Breede last , door de Algemeene Staaten aan zijne Hoogheid gegeeven. Verfchillende gevoelens daar over. Zijne Hoogheid vertrekt aan 't hoofd der Belending. De Bezending te Dordrecht. Te Gor. cum, Schoonhoven, Gouda, Rotterdam, Briele, Schiedam en Delft. Te Alkmaar, Hooin, Edam en Xtfedenblik. Te Amflerdam , Haarlem en Leyden. Klagten bij de Algemeene Staaten. De Staaten van Holland neemen de verdeediging der Steden op zich. De betwiste punten, 't Verfchil over de vermindering der Krijgsmagt. Zes Heeren van Holland gevangen gezet. Wat zijne Hoogheid tot deeze flappen bewoog. Zijn oogmerk in den aarflag op Amfterdam. Verflaagenheid , door de bekendmaaking veroorzaakt. Beleid van den toeleg op Amfterdam. <• V- • ~ u «• • • . . d.

Sluiten