Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vï INHOUD,

'/ Voorgevallene omtrent het Gefchrift zijner Hoogheld, wegens den aanflag op AmiTerdam. A'gemceHe Verg ijlnis. Het fluiten der Groote Vergadering.

Zesde T ij d p e r k.

Oorzaak des Oorlogs tusfchen Engeland en de Ver' éénigde Gewesten. Bloedige Zeedagen tus¬

fchen deeze twee Mogenheden. —— Joan de

"SVvpj, Raadpensionaris, Ondèrhaodeïingen

en \ rede met Engeland. De A&e der Se-

clujie, .

Staat der Veréénjgde Gewesten ten opzigte van Enge.la.nd. Buitengewoon Gezamfekap van het Britfche Parlement aan de Veréénigde Gewesten. Onderhandelingen met de Engetfche Afgezanten. Hoon, den Engelfchen Gezanten in den Haage aangedaan. Het Parlement geeft eene Acre uit, tot krenking van den Handel chr Hollanders en Zeeuwen. Een Gezantfehap uit deeze Gewesten na Engeland. Welk een indruk de vrugtlooze Onderhandelingen aldaar hier te Lande maakten. Eerfte ontmoeting tusfchen Tüojjp en Blake. De EugMchtn weigeren alles, Wf* tot bevrediging kan flrekken. Geestgefleldheid der Ingezetenen tegen de Engelfchen. De Vloot van Tromp door een florm deerlijk gehavend., 's Volks misnoegen. Zeeflag tusfchen de Ruiter en Asku/;. Zafl.ig tusfchen Witte en Blake. Overwinning op de Engelfchen, tusfchen Dcuvres en Faiiion be.

haald.

Sluiten