Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mx NEDERLANDEN. 189

yan Eisfehop van Luik bekleedende', eiscbte , dat de Stad Rhijnberk hem zou wedergegeeven worden, en de helft des Regtsgebieds , welk hem in Maastricht toekwam. De Keurvorst van Brandenburg hieldt bij de Staaten fterk aan om de Steden Wezel, Reis, Emmerik en Gennip , welken zij in bezetting bleeven houden tot zij voldaan zouden zijn wegens de opgefchootene penningen (*). Maar zij weezen die aanzoeken van de hand , en , hun misnoegen niets rekenende, haalden zij hunnen haat op den halze. Staatkundiger zouden zij zich gedraagen hebben , met deeze Rijksvorsten edelmoediger te behandelen, en kleine opofferingen aan hun te doen, om Bondgenooten te behouden , en voortekomen, dat zij zich niet tegen hen veréCnïgdèn. Wij zullen , in't vervolg, zien , welke onheilen volgden, door de ongunstige indrukken , die eene tegenovergehelde Staatkunde naliet.

Eindelijk waren de belangen der drie Mogenheden, die, voorheen, de natuurlijke Bondgenooten van 't Gerneenebest fcheenen , het bezwaarlijkst met die van 't zelve te vereffenen. Het Befland, tusfchen de Veréénigde Gewesten en Portugal, in 't jaar MDXL. gefloten, was, gelijk de voorgaande Tijdperken uitwijzen, door geene der beide Partijen nagekomen. De Portugeezen verlangden hunne verioorene Bezittingen te herwinnen , en de West-Indifche Maat-

fchap'

(*) Aitzema, III.D.bl. aog. 270.282.286.297. Wicouef. Liv. II. p. 117.119 -191. Preuv. Lp.379 —

WjI.T.fiï de 11»

van Pc tugal,

Sluiten