Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soo GESCHIEDENIS

Willem

de II,

fchapplj zogt den joop haarefvermeesteringen vo^rttezctten. Dc eentgemdden konden het verlies van Loanda, St. Thomé en Maragnan, naa de omwenteling aangetast , niet verduuwen ; zij beweerden, dat de Vlooten der Staaten den Wapenfiilftand niet konden weigeren aan Volken , die , Vijanden van Spanje geworden, geen Vijanden meer van de Ferêénigde Gewesten waren. De Staaten hielden Traande, dat alle bemagtigingen, vóór de bekragtiging en bekendmaaking des Beftands , wettig van hun bezeten wierden. Het Hof van Portugal, overtuigd , dat men niet ligt aüland doet van gewigrige aanwinsten, zogt zich fchadeloos te hellen , zonder zich over de geoorlofdheid der middelen zeer te bekreunen. Vernomen hebbende , dat de Portugeezen in Brazfl gaarne het juk der Hollanderen zouden afwerpen , frookte het, in 't geheim, deeze misnoegdheid 'aan, en keurde ze, in't openbaar, af. Deomfiandigheden begunstigden deeze llaatkundige ftreek. Naa het vertrek van Graaf Maurits van Brazil, ia den jaare MDCXLIV. van daar te rug gekomen, vondt zich het bewind over de Landen vandenbtaat in dat Gewest in handen van Kooplieden , die meer de tegenwoordige winst dan het vestigen der Volkplantingen bedoelden, en hunnen afkeer betuigd en betoond hadueu van de groote kosten , ten laatstgeinelden einde gemaakt en gevorderd. Zij lieten de Vestingwerken vervallen, en verminderden het getal der #ezettinge. Zelfs ontdeeden zij zich van Wapenen en Krijgsvoorraad, deeze verkoopende aan den

Por-

Sluiten