Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ejer NEDERLANDEN. *}ï

Portugeefchen Onderkoning van Brazil, die ze ten duurften prijze betaalde , om hen door winzugt te verlokken, en geheel weerloos te maaken. Zij vorderden zwaare belastingen van de noodwendige Leevensbehoeften, en verdrukten de Portugeezen dooi bezwaarende fchattingen. Deeze geweldenaarijen. gevoegd bij den ftrijdigen Volksaart dier twee Volken, matte het geduld der Portugeezen af. De itoutmoedigften beraamden, in den jaare MDCXLV. eenen verraaderlijken aanflag, om, opeen Bruilofts feest, in de Stad Fernamhuk , alle de Hollanders, die deel aan de Regeering hadden , omtebrengen . en, in die verflaageriheid , daar door verwekt, d< anderen tot onderwerping te noodzaaken , of desge lijks van kant te helpen. Deeze toeleg berste ui voor de volvoering; doch de Zamenzweerders , tijc gehad hebbende om te ontvlugten, wisten eengrooi aantal Misnoegden op hunne zijde te trekken , dit kleine Benden in 't Land vormden, en veele ongere ge'dheden pleegden. Welhaast vonden zij zich mqg tig genoeg , om de Hollandfche Vastigheden aante tasten. Zij Haagden hier ia te fpoediger, dewijl de aa:t der lugftreeke meer met den hunnen dan mei dien der Nederlanderen flrookte , die meestendeel; kwijnende en zieklijk waren : daarenboven fpander 's Lands Inboorelingen met hun zamen , en wei ragen vielen den Hollanderen toe. Te vergeefscf sondt de Maatfchappij, van tijd tot tijd, veilierkinc derwaards: deeze rigtte niets meer uit, dan dat zi de overgave der Plaatzen, die , de een voor en dt A 4 in

Wn.' tltt

DE II.

Sluiten