Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beu NEDERLANDEN. .293

De zaaken, met Frankrijk te vereffenen, waren wel van zulk eenen ernstigen aart niet, doch baarden veel ongerustheids. Het Franfche Hof was zeer misnoegd over den Vrede , door het Gerneenebest met Spanje gefloten. De Koning verboodt den invoer van vreemde geweevene Stoffen, en liet de kaa* perijen zijner Onderdaanen , in de Middenlandfche Zee, op de Hollanders toe : het eerfte ftrijdig met eenige Overeenkomfien, tusfchen Hendrik den IV. en deezen Staat getroffen: het laatfte met een Verdrag van Zeevaart, in den jaare MDCXLVL gefloten. Misfchieu werden deeze kaaperijen door'tilof wel heimlijk begunstigd , om wraak te neemen wegens den toevoer , door de Hollandfche ZeehandeJaaren, zints veele jaaren, den Spanjaarden aangebragt. Deeze toevoer beftondt, zo men wil , niet alleen in Krijgsvoorraad; maar, voor het fluiten van den Vrede, verkogten de Kooplieden hun geheel gewapende Schepen, e,n verbonden zich, het Zilver, overgemaakt tot betaaliug des Krijgs volks , in Vlaanderen en Braband te bezorgen. Amfterdam leedt veel nadeels bij deeze kaaperijen : deeze Stad hadt ook veel toegebragt tot het fluiten van den Vrede , en de Spanjaarden derwijze begunstigd, dat zij Schepen uitrustten , ten hunnen dienste , tegen Frankrijk C).

Veel

(*) Wïcqüef. Liv- II. p. 82. 89. Basnage, p. 123. Capelle Gedenkf. II. p. 270 271. Wagenaar Amft.V.Sï, bi. 68. Refol. BilL 1648. bl. 441.

M

Willem de II.

van

Frankrijk.

I

Sluiten