Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deh NEDERLANDEN. ao?

tengewoon Gezantfchap naa Engeland, om, ware het mogelijk , het leeven des Konings, over wien men te regt zat, te bewaaren (*).

Aokiaan Pauw, Heer van Heem/lede, en der Staaten gewoonlijke Gezant Joachtmi , vertrokken derwaards, in 't holst van den Winter. Het Parlement, verwittigd van het oogmerk huns Gezantfchaps, bedagt een middel, om zich van de lastigheid huns aanzoeks te ontflaan , hun aanbiedende het doen eener openbaare intreede , ten einde door de langzaame vervaardigingen van het plegtige , daar toe noodig, de gehoorverleening uitgefteld mogt blijven tot naa den dood des Konings. Maar de Afgezanten, bemerkende, dat zij geen oogenblik te verhezen hadden, zouden zij den hun opgelegdenlastvolbrengen, zagen af van die ftaatlijke inhaaling , en begaven zich, naa het te boven komen van veele hindernisfen, bij Cromwell en Fairfax , en , 's anderendaags , in het Parlement. Vergeefsch verzogten zij» dat de uitvoering van het reeds geftreeken doodvonnis mogt ingetrokken worden ; vergeefsch toonden zij, dat zulk eene daad de Engelfchen zou fehandvlekken, geheel Europa tegen hen verbitteren , en, bovenal, zo veele Vorsten , of door banden van bloedverwantfchap aan den Koning verknogt, of belang hebbende, om den hoon , der Kouinglijke Majelleit, in deszelfs Perfoojti, aangedaan, te wreeken.

Liet

(*) Aitzema , III. D. bl. 395. 299, Raiin, T. VIII. p. 699. 703 710. Refol. Hoi!. 1649. bl. 15.18.

Willem de 11.

Gezantfebap derwaaeds.

Sluiten