Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek NEDERLANDEN. sar¬

den, 0111 hem hetzelve te bezorgen: zelfs bij gefchrift verklaarende, de andere Gewesten fchuldig te zullen houden aan alle de onheilen , welken uit de weigering van Strikland volgen mogten: zij haddenhem ook, op zijn verzoek, onder hunne bijzondere beicherming genomen ; en hij betuigde ook , dat de vriendfchap van Holland meer diensts gedaan hadt aan Engeland, dan de koelheid der andere Gewesten nadeels , en dac het Gerneenebest van Engeland meer gelegen was aan de vriendfchap van Holland alleen, dan aan die van alle de andere Gewesten met elkander (*). Een wartel van bitterheid groeide op tusfchen dit Rijk en de Ferêénigde Gewesten : en wij zullen zien, hoe deeze voorvallen den Hoofden der Engelfche Regeeringe een voorwendzel gaven , om deezen Staat den Oorlog te verklaaren, toen zij; een buitenlandfchen Oorlog noodig hadden, om hunne Rijks - overweldiging te handhaaven.

In deezervoege namen de geheltenisfen der vreemde Mogenheden , ten opzigte van de Algemeene Staaten, veel weg van ft geluk en de vastheid huns Staatsbeftuurs. Dan zulks was het erjffte niet, dat de Ferêénigde Gewesten dreigde. Burgerlijke verdeeldheden bragten de Vrijheid , waar aan zij hun Roem en Magt te danken hadden, in eenen veegen toeftand.

De

(*) Refol. Holl. 1649 bl.34. 131. lor. 241. 249. Wicquefort, Preuv, I. p. 555.558. Aitzema, III, bl. 386. 387. Rymer, T. IX. P.III, p. 118. 13j.

FL Deel. %, St, B

Willem

L>£ II.

Sluiten