Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 303

lukt, hadt hij gewagt tot dat de jaaren de jeugdige voorbaarigheid gemaatigd hadden , indien hij , het voorbeeld van Maurits volgende, eene gunstige gelegenheid , om zich te laaten zien, verbeid, en zijne Aanhangers door verhaaste maatregelen en geweldige aanflagen niet verbijsterd hadt. Willem de II. zou met roem geregeerd hebben in eene Monarchy , aan 't hoofd eens oorlogzugtigen Volks ; maar zijne groote hoedanigheden werden gevaarlijk ih een klein Gerneenebest , meer geheld op het bewaaren zijner Vrijheid , dan om door vermeesteringen in grootheid toereneemen. Vorsten, in de Gefchiedenisfen zeer beroemd, zouden, waarfchijnlijk, zeer middelbaar , of misfchien zeer ongelukkig geweest hebben, was het hun ten löte gevallen,aan'thoofd van een vrij en Gemeenebestgezind Volk te ftaan (*).

't Is ons verfcheide keeren voorgekomen, dat de 1 Staaten van Holland alie ontwerpen , ftrêkkende om j de Eerzugt der Stadhouderen te ftreelen, en hunne ^ oogmerken te begunstigen, dwarsboomden. In den ' jaare MDCXLIU. hadden zij een gebruik ingevoerd, \ welks invloed welhaast bleek op de volgende voor- c vallen en op de Staatsgefteltenisfe. Zij befloten, de 11 magt hunner Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering te bepaalen door een Berigtfchrift, ftrêkkende om hun de verpligting te herinneren , dat zij in zaaken van gewigt, niets vastheiden, zonder hunne

(*) Wicquef. Liv. I. p. 203. Aitzema III, D.p. 435. Mem. de GwcMa, I. p. iS,

5 &

Willek de iió

tTaatre;els dec itaaten an Holtnd teen de tadhou* erlijka lagt.

Sluiten