Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3P6 GESCHIEDENIS

Willem pe H.

Verminderingvan 's Lands uitgaven.

de Staaten van Holland waren bedagt op de vermindering van 's Lands uitgaven , van welken zij den grootften last gedraagen hadden. De Algemeene Ontvanger hadt te verfraan gegeeven , dat hij , geduurende den Oorlcg , uit Verbeurdverklaaringtn, Brandfchattingen , Vrijwaaringen en Vrijgeleidbrie. ven zevenhonderd en veertigduizend Guldens p'etg te ontvangen: deezen, met den Vrede ophoudende, moesten die penningen op eene andere wijze gevonden worden. Holland dreef door, dat Staats- Braband dezelfde lasten betaalde, als in Holland geheeven werden (*). Dit Gewest, door eene zwaare fchuld van opgenomene Gelden en Iniresfen be« last, hadt reeds , in den jaare MDCXLIV, den intrest van zes en een vierde tot vijf ten honderd verminderd: een voetfpoor, 't welk de Algemeene Staaten , in den jaare MDCXLIX, volgden. DeSchuldeifchers hielden den Staat zo goed voor 't Geld , of zagen zo weinig kans , om hunne fchatten elders hooger uittezetten, dat zij, fchoon de hoofdfom hun werd aangebooden , verkoozen , dezelven tot dien Verminderden intrest te laaten blijven. Hier bij woa 's Lands Schatkist veel : ook befloot men, tot befpaaring van onnoodige kosten, op een tijd, dat 'er geene uitheemfche Gezanten waren , die den tytel ?an simbasfadeur voerden, hun geene vrije Wooning

meer

CO Wicquefort, Preuv. I/p. 392- 392. Refol, Heil* 3:649. bl. 69.

Sluiten