Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbr. NEDERLANDEN. 30?

meer te bezorgen: ook fchafte men eenige noodlooze Jachten en Vaartuigen af (*).

Dan met dit alles bleef de zwaarfte last nog op de fchouwderen drukken, naamlijk de betaaling van het Krijgsvolk. Toen de Vrede te Munfler gefloten werd, beftondt de Krijgsmagt van den Staat uitachtenzestig Cornetten Paarden, behalven de Lijfwagt van zijne Hoogheid, die tweeCompagnien bedroeg, en dertig Regimenten, beftaande uit vierhonderd en elf Compagnien Voetvolk. Onder deeze Regimenten waren 'er vijftien van Landzaaten, vijf Franfchen% vier Engelfchen, drie Schotfchen, en drie Hoogdultfchen. Holland alleen was 'er, met den aanvang des jaars MDCXLIX, zeshonderd , zestigduizend, éénhonderd en zestien Guldens aan fchuldig, en de andere Gewesten naar evenredigheid. Allen erkenden zij, dat de bezuiniging der Gelden en de gunstige Vredestijd eene vermindering van Krijgsvolk vorderden ; doch men kwam niet overéén wegens het getal. De Afgevaardigden der Algemeene Staaten , die van Holland uitgenomen , fielden vast, elke Compagnie veertig man te verminderen, 's Prinfen Lijfwagt op haar getal laatende ; hier door zou de Staat , 's jaarlijks , twee millioenen, vijfhonderd, vierënveertigduizend, éénhonderd en negenenzeventig Guldens befpaaren, Die van Holland wilden

vijf-

(*) Capelle Gedenk f. II. D. bl.iS/-. Wicquef. Preuv, I. p. 403. Refol. Holl. 1649. bl. 100.165.168.

B 4

Willem; de II.

Verminderingvan

Krijgsvolk.'

Sluiten