Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So8

GESCHIEDENIS

w"'l'rm

vz ïl.

vijftig Man van elke Compagnie afdanken, de Lijfwagt van den Prins van Oratiie, van den Stadhouder van Friesland en den Veldmaa,rfchalk in haar geheel laatende. De Stadhouder, de gedagten van den Raad van Staate hier over ingenomen hebbende , keurde het vóórhel van Holland goed, en begeerde, dar bet, uit zijn naam, ter Vergadering der Algemeene Staaten zou worden voorgedragen. Doch deezen wilden hier toe niet verltaan, en de Gemagtigden der andere Gevvesten maakten zwaarigheid , zonder bevel hurner Lastgeeveren, in d'« Plan te treeden. De Staaten van Holland verklaarden daarop, dewijl de Geldmiddelen van dat Gewest den meesten last leeden, en de ontheffing geen laBgfer nitftei kon gehen» gen, dat zij aan de Bevelhebbers der Benden , ter hunner bétaal mse (taande , zouden fchrijven , om, tegen den twir.tigften van Hooimaand, die afdanking te doen, vermids' 'er , naa dien tijd , geene betaaling, dan op den beraamden voet, zou gefchieden. Zeer euvel werd dit bij de Algemeene Staaten opgenomen, en geduid als eene verbreeking van de en fchennis der Grondwetten van den Staat ; doch de vermindering ging door volgens het Ontwerp der Siaaren van Holland (*).

Aangemoedigd door het wel gelukken van deezen Hap, waren zij bedagt op nog andereGeldbefpaaren-'

de

(*) Refol, Heil. 1640. bl. »pi. Aitzema , III. D. bh S73. 352. 3 53.

Sluiten