Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sia GESCHIEDENIS

Willem

dk II.

Geheetei.bejdder andere Gewesten tegen Holland.

Hoe zeer de andere Zes Gewesten op Holland-, ten dien tijde , gebeeten waren, kunnen wij best verneemen uit de taal des Heeren van Aarsbergen , die, toen op 'sPrinfen zijde, eeneaanmerkelijke rol fpeelde. Wij zullen het hoofdzaakiijke dier bezwaar n liter aantekenen. Wil Holland iets doordrij,, ven , wij moeten altoos bukken: weigeringen en ,, geweldige maatregels bekreunt het zich niet. Kant „ het zich aan tegen een vóórhel, men kan 'er niet ,, mede voort, 't Is alleen door misleiding , kuns„ tcnaarij en bedreiging, om een afzonderlijk Ver,, drag aantegaan, dat het ons heeft doen ftemmen „ tot eene Onderhandeling , uitgeloopen op eenen ,, Vrede , ftiijdig met de goede trouw , aan onze

Bondgenooten verfchuldigd , aanloopende tegen „ het gevoelen van veele Leden des Bondgenoot„ fchaps. Het overheerfchend en eigendunklijk ge-

drag van dat Gewest heeft ons Brazll doen ver,3 liezen: het vertrek der Vloote, gefchikt om het,, zelve te behouden, zo lang verwijlende , tot dat

Zeeland de ftem tot de Vredehandeling gegeeven. „ hadt. Zijne verltandhoudingen met de Gevolmag,, tigden van Spanje heeft ons de drie Landen van „ Overmaaze, die de Zes Landfchappen, benevens „ zijne Hoogheid en den Raad van Staate wilden be, houden , afhandig gemaakt. Amfterdam en de , Noordhollandfche Steden hebben het Hof van Zwct, den, onzen ouden Bondgenoot,van ons vervreemd, , door het aangaan eener bijzondere Verbintenisfe met ; Deenemarken, bij welke zij alleen belang hebben,

„ etï

Sluiten