Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£28. NE DERLANDEN. 313

'p en in welke zij, ondertusfchen, alle de Steden en M Gewesten willen doen deelen. Wie weet niet, „ hoe lange jaaren de Stad Amfterdam den Span,, jaarden onderlland verfchaft heeft? Wien is on,, bekend, met welk een drift de meette Handeldrij„ vende Steden van Holland de fluikerijen op inko„ mende en uitgaande Regten begunstigen , onder „ voorwendzel, dat zij, volgens de Lijsten geïut ,, en geheeven wordende, den Handel zouden ver-

leggen ; terwijl ze, naar eisch geheeven, groote ,, fommen in 's Lands Schatkist zouden brengen: „ alle middelen , tegen dit kwaad voorgellagen, j, blijven zonder uitwerking. De Rijkdom, met „ Magt en Hoogmoed vergezelfchapt, zijn kwaade ,, Raadsluiden in gemeenfchap en beraadflagingen ,, met de zodanigen , die, zonder toedoen van de „ magtigtte Leden , niet wel kunnen beftaan , of „ zich tegen den overlast van buiten befchermen. „ Hierom hebben eenigen van Amfterdam wel dur,, ven zeggen, dat de Unie van Utrecht was Leonind „ Societas, die nu uit, en haare uitwerking gedaan „ hadt: die van Gelderland, Overijsfel en anderen ,, waren vermeesterde Gewesten van Holland. Ui„ terlijk werd wel voorgegeeven, dat men de Unie

moest onderhouden. Holland was daar aan ook „ gelegen, om voortekomen, datde ZesLandfchap-

pen zich onder den anderen, of met anderen, niet „ nader mogten verbinden (*)."

De

(*) Men vlade deeze klag?«ti ia 't breede in de Cedenkf.

van

Willem

de II.

Sluiten