Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 319

begin van Zomermaand, even voor het fcheiden der Vergaderinge, in 't werk geheld (*). —- Men mogt dit afzonderlijk afdanken den haatlijken naam van het verbreeken der Unie geeven, de Staaten van Ho/land verhouden , dat het eerfte lid van de Unie zelve de bijzondere Gewesten liet in 't volkomen bezit van derzelver Voorregten, Vrijheden en welhergebragte Gewoonten, eu , derhal ven, ook in het regt, 't welk zij van ouds bezeten hadden, van niet verpligt te zijn tot het draagen van eenige lasten , dan waar in zij, Staatswijze,hadden bewilligd. Volgens het negende lid der gemelde Unie , waren de bijzondere Gewesten ook niet gehouden in eenige lasten., dan die met gemeene bewilliging der Bondgenooten waren opgelegd ; en , naardemaal die bewilligingen flegts voor één jaar gefchiedden, en voor den jaare MDCL. in Holland nog niet gefchied waren, oordeeldendeStaaten, datzij, zondereenige krenking van de Unie, konden nalaaten eenige Compagnien te betaalen, tot welker betaaling zij niet langer verbonden waren. Hunne aanfchrijving aan de Uverften dier Compagnien was ook eigenlijk geene bijzondere afdanking, maar allee.! eene bekendmaaking van hun Befluit, ten einde het Krijgsvolk weeten mogte, dat het voortaan op de betaa'ing van Holland niet zou kunnen rekenen. Indien de andere Gewesten in ftaat of gezind geweest waren, om dit Krijgsvolk aantehou-

den

CO Refol, Holl. 1650. bl. 140 178,

C a

Willest

de ir.

Sluiten