Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*S

GESCHIEDENIS

Willem d» II..

van Holland hadden voorgenomen. De Piins was zeer gehoord o/er deeze begroeting, en, zijn fpijt, zo veel mogeüjk, bedekkende, liet hij zich, egter, deeze woorden ontvallen : Hoe wilt gij voor uwen Stadhouder de Poorten fluiten ? Ik zal daar aan gedenken 1 Zij verklaarden dit te ecnemaal, en, zo verre als het oosten van het westen, vervreemd te zijn van de minfte gedagtcn van den Raad, zullende men nimmer naalaaten, den Prins , in de hoedanigheid van Stadhouder, alle fchuldige eere tebewijzen. Te Gorcum Daagde de Bezending niet gelukkiger dan te Dordrecht (*). —— In de Steden Schoonhoven , Gouda, Rotterdam en den Priel kreeg de Bezending onbepaalde antwoorden : de groote zaak werd ver? fchooven tot de aanfiaaijde Vergadering der Staaten van Holland. Ontmoette dezelve te Rotterdam en in den Priel meer beleefdheids, dan in de andere gemelde Steden, dit ontftondt uit de gedraagene voorzorge, om Lieden dei waards te zenden , die deezui door beloften lokten, genen door bedreigingen vreeze aanjoegen. Te Schiedam weigerde men,

in 't eerst, gehoor a:m de Bezending ; doch zijne Hoogheid verwierf ze , op nader aauftaan. Hier hadden de Heeren der Bezendinge het misnoegen, dat de Magiltraat, zich alleen tot zijne Hoogheid' wendende , hen niet verwelkomden noch aanfpraaken, en moest de Prins, zonder eenig gunstig antwoord ,

(•) Wagenaar , Amfl. V. St, bl. 80. Capelle Gedenkf* II. D. bl. 208.

Sluiten