Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öek NEDERLANDEN. 333

Hoogheid in de Staaten van Holland , met eene fcherpe klagte over 't gedrag der Amflerdamfche Regeeringe, en èifchende behoorlijke herirelling en voldoening. Den naam der Stad fprak hij niet uit dan met verheffing en beweeging van hem, en voorts op een bedaarder toon. 's Prinfen Voordel werd terRond gedrukt, en onder 't Volk verfpreid (*).

A-.nfterdam bezefte ten vollen, in welk eenen gevaarlijken ïnaab'troom zij zien vondt ingewikkeld,en liet een Verdeedigfchrift van 't gehouden gedrag vervaardigen , en ter Vergadering van Heiland overleveren. Deezen vonden hetzelve zo bondig en voldingend , dat zij de handelwijze, doordeAlgemeene Staaten gehouden , als Itrijdig met den gewoonen llijl en met de Oppermagt van elk Gewest oordeelden : en verboden , in het toekomende, dergelijke

Bezendingen in de Steden te ontvangen (f). ,

Ten zelfden tijde kwam in 't licht het Voordel, door den Heer van Aartsbergen, te Dordrecht, ge* daan; doch werd , binnen weinig dagen , door die van Holland, in openbaaren druk, wederlegd. Onder anderen merkte men hier in aan , dat men \ gevaar, 't welk de Godsdienst zou loopen , indien het gevoelen van Holland doorging, in het Vóórhel zeer te onpasfe invoerde , vennids de bezuiniging en het

af-

'(*) Aitzema, III, D. bl. 434. Hertelde Leeuw , bl. 22.38. Refol. Holl. 1650. bl. 187.

(f) Wagenaar , Amfl. V. St. bl. ga enz. Refol. Holh ' 1650. bl. 189.

VI. Deel. 2. St. D

Willem

de II.

Da Staaten van llotland neemen de verd.iedi»,ingder Steden up zich.

Sluiten