Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlIJ.EM DE II.

De be-

twista punten,

'c Ver» fch I over de ver- ( minde- t ring der j Krjjgsaagt. i < ] (

33+ GESCHIEDENIS

afdanken van het Krijgsvolk niets gemeens hadt met het leezen der Schriftuure (*).

In deeze onderfcheidene twisten beweerden de Staaten van Holland vier gewigtige hukken. , Foor eerst, dat de Bezendingen der Algemeene Staaten aan bijzondere Steden onwettig waren. ,

Ten tweeden, dat de Stadhouder het regtniet heeft, om zich , wanneer het hem goeddunkt, in de Ste« den te begeeven, de Vroedfchap te vergaderen , en

hukken ter beraadflaging overteleveren. Ten

derden, dat, fchoon de Staaten van bijzondere Gewesten het regt niet hebben, om Krijgsvolk aftedanken, zij nogihans het regt bezitten, om de betaaling intthouden van 't Volk, ten hunnen laste: bovenal, wanneer zij daar van reden gegeeven, en de nood-

zaaklijkheid aangetoond hebben. Ten vierden,

lat de Algemeene Staaten ) noch de Collegien, daar lan ondergefchikt, eenig Regtsgebied hebben , zonler toclaatmg der Stapten van elk Landfchap (f).

De vermindering der Krijgsmagt veroorzaakte, onle tusfchen, de hevigfte gefchillen ; doch, al twisende, was men elkander nader gekomen , en mogt iet verfchil van weinig belang meer gerekend worlen. Maar hoe minder het was , hoe men van weierzijden meer drifrs en onverzetlijkheids vertoonde, ïlfc dagt, genoeg t( egegeeven te hebben. De Prin3 n de Raad van Staate wilden drieduizend Ruiters,

eu

(*) Aitzema, Hcrflclde Leeuw, bl. 17.

(t) V Leeven van Willem den II. II. D. bl.550»506,

Sluiten