Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pt% NEDERLANDER 35?

gen , van Renswoude , en van Sommelsdijk. De twee laatften weeten wij niet , dat zich gezuiverd hebben ; doch de eerstgemelde heeft, in zijne Gedenkfchriften, eene aantekening , zeer te zijner verontfchuidiging dienende. Wij zullen ze met zijne eigene woorden opgeeven, zo zeer {trekkende, om hem van de fchuld der aanhitzinge vrijtepleiten, als om ons de geestgelteltenis des Stadhouders uit den mond van eenen zijner Aanhangeren te doen kennen. „ Op den eigen dag der gevangenneeming," fchrijft hij, ,, werd ik, tusfchen negen en tienuuren, ont„ booden bij den Prins, die mij zeide: Gij zult wei s> gefurpreneerd zijn, als ik u zal zeggen, wat ik ,, gedaan hebbe : verhaalende daarop het arrest en „ desfein. Ik verfchrikte , als ik het hoorde, alzo „ ik nooit zin hadde, dat men tot extremiteiten be. „ hoorde te komen; ook dikwijls zijner Hoogheid

hadde gezeid, als ik bezorgde , dat zijne inclina,, tie daar toe zoude mogen Itrekken , dat het zelve „ ondienstig was, en vermengd met zijne ruïne en ,, verlies van auStoriteit , die , éénmaal vervallen „ zijnde , niet weder opgeregt zou kunnen worden ; „ vermaande hem ook , te willen gedenken aan de „ zaaken van Engeland, en de extirpatie van V Kt-

ninglijk Huis ende Digniteit aldaar : en , bij zo „ veer dezelve mij klaarlijk van zodanigeenvoorn.ee-

men hadde geforooken, zoude nog ftcrker aange3, raaden hebben, om daar toe niet te willen komen.

Doch , doordien ik zeide, daar toe geen last van ,j mijne Prihcipaalen te hebben , en aizulx daar in D s v nies

WlLlEM DE II. '

Sluiten