Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U's

GESCHIEDENIS

Willem ee II.

Zijn oogmerk In den aanflag op Jlmjler. dam.

„ niet te kunnen zeggtn, is mij nooit openlngege„ fchied, en kwam mij dit zeggen nu ter laater tijd „ voor, verzweeg niettemin de zwaurigheid niet, „ die ik daar in te gemoet zag , zeggende, dat het ,, al te harden ende veer uitziende refolutie was, en 5, dat ik die zaake zou moeten refereer en aan mijne „ Prlnclpaalen , kunnende daar noch voor noch tegen fpreeken. Andere Heeren van de Vergaderinge „ zeiden mij ook, daarvan geene communicatie ge,, had te hebben, en toonden ook, daar mede be,, kommerd te weezen (')."

Willem de II. hieldt zich ten vollen verzekerd, dat hij het moedig Amfterdam, 'twelk demaatfloeg van alle de andere Hollandfche Meden, nietkondoen bukken, dan door eene buitengewoone verandering der Regeeringe. Gaarne zou hij, om zuik een be" drijf op gezag te volvoeren, de toeflemming der Skaten van Holland, gelijk Maurits, in den jaare MDCXVIII , verworven hebben. Doch de Vergadering van Holland was thans geheel niet gefchikt, om zulk eene magtiging te kunnen verhoopen. Hei; Volk aan 't muiten te doen flaan tegen de Wethouderfchap, en daar uit gelegenheid te neemen, om den Staaten eene buitengewoone magtiging tot het veranderen der Regeering aftevergen , was ook genoegzaam onmogelijk. De Gemeente eerbiedde en ' beminde haare Overheid , om derzelver verftandige en zagte regeering , en 'r geen ze haatlijk maakte

irj

CO Capelle Gidenkf. IL D. bk 274,375.

Sluiten