Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NED ERLANDEN. 339

ïn 't oog zijner Hoogheid, diende juisr om het Volk aan haar te verpligten, den moed naamlijk, betoond in het aandringen op het verminderen der lasten van den Staat : de herftelde Vrede liet ook maar zeer weinig gelegenheids over, om, met eenigen fchijn , het gedrag der Overheid bij't Volk in een affchuwelijk licht te plaatzen, 't geen, in tijden van Oorlog, zo gemaklijk valt. Noch als Stadhouder, noch als Capitein-Generaal was hij gemagdgd tot zulk eene onderneeming : in die hoedanigheid was hij verbonden de Vrijheden en Privilegiën des Lands en der Steden voorteltaan : en niets ilreedt daar mede rechtlfreekIcher, dan door geweldige middelen eene buitengewoone verandering te wege te brengen in de Regeering van ééne der hemmende Steden, en hier toe de wapenen van den Staat, hem aanbetrouwd , te misbruiken. Hij beriep zich ook , om zijn gedrag te regtvaardigen , alleen op het Befluit van den vijlden Junij , hier boven woordlijk aangehaald. Dan dit Befluit kon hem in geenen deele daar toe wettigen; want, behalven dat de Algemeene Staaten niets te gebieden hebben in Holland, hieldt deeze magtgeeving geenzins in , dat de Stadhouder geweldige middelen, als het vastzetten der Leden eener vr'je Staatsvergadering, het opvatten der Wapenen, en het ongewoon veranderen der Regeeringe mogt gebruiken ; maar alleen dat hij door alle mogelijke middelen van induftie of overreeding zorg zou draagen, dat de rust bewaard, de Unie gehandhaafd, en, wat daartegen werd ondernomen, te gemoete getreeden wierd. Ds D \ Prins,

WlLLEUJ DE II.

Sluiten