Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 343

omringd, en van laage moerasfige landen, die , op veelerlei wijzen, onder water gezet kunnen worden, en voorts niet dan langs iinalle dijken en enge wegen genaakbaar. In gevolge hiervan werden Sommelsdijk. en deMarquis de Vieuville gelast, den weg wel opteneemen, en de gezegde Ruiterbende uit de Bezettingen teligten, die de Graaf van Dona, een volle Neef zijner Hoogheid, te Scherptnzecl zou brengen. Gentillot , Majoor van een Fransch Regiment, een weliifgerigt en dapper Man, zou, op last van den Prins , met vijftig der zijnen, zich na Amfterdam (begeeven, en de Reguliers Poort inneemen: dan, hij zijne Landsgenoten van de blaam deezes werk», zo veel mogelijk, zuiver willende houden, hadt verworven, zijne manfchap uit allerlei Landaart te mogen kiezen. Hij begaf zich met vijftig uitgekoczene mannen , alleen met Zinkroers en Zijdgeweer gewapend, den negenentwintigften der Hooimaand, van Utrecht na Amfterdam, en kwam, 's anderendaags vroegtijds,binnen de Reguliers Poort, met oogmerk, om 'er zich meester van te maaken ; doch, Graaf Willem niet verneemende, hielden zij zich Itü. De Stadhouder van Friesland zou zich aan 't hoofd der Krijgsbenden , als zij van Scherpenzeel te Ahkoude gekomen waren, vervoegen. De Ruiterij moest, Amfterdam intrekkende , aan elk zeggen, dat zij kwamen als Vrienden, ten beste van de Stad en van den Staat, omeénigheid en vrede te bewaar en tusfchen de Provinciën in 't gemeen, en de Leden van Holland in 't bijzonder; geene vijandlijkheden pleegen, en zelfs het

fchie-

Willem ce II.

Sluiten