Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

GESCHIEDENIS

WlI.LEM

de n.

Re sanila» cnt<iekr.

i

|

fchieten mijden, fchoon'er op hen gefchooten werd, indien de Burgerij het niet al te gfof maakte. Sommelsdijk was zelfs vermaand, om Graaf Willem , die rol vuurs en wat haastig was, te willen helpen beletten , dat 'er geene wanorde gepleegd wierd. Deeze toeleg fcheen te beter te zullen (laagen, dewijl men, in vredestijd, de Wagten niet zeer zorgvuldig waarnam, en het onmogelijk was, zich eenen vijandlijken aanval te verbeelden op eene Stad , zo verre van de Grenzen verwijderd.

De vroege morgen van den dertigflen van Hooimaand , den dag der gevangenneeming van de zes Heeren , was bepaald tot deeze groote ondernee. ming. Sommelsdijk trok , 's anderendaags , laat in den naamiddag, met de Ruiterij, door den Graaf van Dona te Scherpenzeel gebragt, voort langs den beflemden weg, en zou , naar zijne rekening , den volgenden morgen, ten vijf uuren, voor Amfterdam geweest zijn. De optocht ging naar wensch over Leusden en Zoest ; doch , op de Gooifche Heide, buiten Hilverfum , werden zij overvallen van een zwaar onweer, 't welk hen noodzaakte, in 't gemelde Dorp eenigen tijd te vertoeven. Zich weder op weg begeevende , verhief de Donder zich zeer Merk, ;n de donkerheid des nagts was zo groot, dat alleen ntr Compagnien , met den Heer van Sommêls3Ijk , den rechten weg iuiloegen , terwijl de tien mderen daar van afdwaalden , en, naa een groot mr om zwerven s , weder te Hilverfum kwamen, 'ulk een ongemak r, op de Heide in den nagt ligf

tc

Sluiten