Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WrLLEM DE II.

35o GESCHIEDENIS

liet de Vergadering der Algemeene Staaten aanzeg, gen, dat hij ten oogmerke hadt, 's naamiddags na het Leger voor Amfterdam te gaan. De Afgevaardigden van Holland floegen voor, op de beste middelen bedagt te zijn, om de rampen, welken den Staat dreigden, aftewenden. De Afgevaardigden der andere Gewesten bragten alleen in 't midden, dat die van Holland, als best de geiteltenis hunsLandfchaps

weetende , dezelven zouden voordaan. Eer

zijne Hoogheid , vergezeld van een aanzienlijk gevolg Heeren en Edelen te paard, nevens honderd en vijftig Ruiters, den Haag verliet , hadt hij Brieven afgevaardigd aan de Staaten der zes overige Gewes. ten , berigtende, dat hij, in gevolge der begeerte van de Algemeene Staaten , begreepen in derzelver Befluit van den vijfden van Zomermaand , eenige Afgevaardigden ter Vergaderinge van Holland in hegten is genomen , en eenig Krijgsvolk na Amfterdam gezonden hadt; met bijvoeging , hoe hij vertrouwde, dat de bovengemelde verrigtingen den Staaten dier Gewesten niet alleen aangenaam zijn , maar zij ook de goede hand bieden zouden, dat die zaaken gehandhaafd en tot een goed einde gebragt' wieiden; dat hij voor God en de Staaten verklaarde, in dit alles geen ander oogmerk gehad te hebben, dan de bewaaring en handhaaving van den waar en Christlijken Gereformeerden Godsdienst, waar bij hij bereid was te blijven , goed en bloed optezetten , en + vervolgens , den Staat in 't algemeen, en ieder Gewest in 't bijzonder, getrouwlijk te dienen : neemende den

Sluiten