Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der. NEDERLANDEN. 359

De Steden , die , uitgenomen Dordrecht, zich, voor het voltrekken van 't Verdrag met Amfterdam, niet hadden durven beklaagen over 't gevangen zetten hunner Afgevaardigden, veréSnigden zich nu, om derzelver oniflag te verzoeken. Men hieldt 'er eene zamenkomst over : en zijne Hoogheid bewilligde in hunne loslaating , mits zij uit de Regeering bleeven ; doch zonder krenking van hunne eer en goeden naam (*).

Willem de II. leverde bij de Staaten van Holland, en, wat laater, aan de Algemeene Staaten, eenGefchrift over , behelzende de redenen, welken hem bewoogen hadden de Heeren te vatten, en Amfterdam met Krijgsvolk te bezoeken. 1 Tot deeze firenge maatregelen, betuigde hij, aangezette zijn, om eenige Luiden , door hem niet genoemd , die eenen aanhang]gemaakt hadden in den Staat, gefchikt om denzelven, te gelijk met de Unie en den Godsdienst, geheel te verderven, te beteugelen : zullende anders hebben kunnen aangezien worden als of hij zich niet behoorlijk van Eed en Pligt gekweeten hadt. Zijne Hoogheid voegde 'er nevens , tegen elk der gevangene Heeren eenige bijzondere punten van bezwaarenisfe te hebben, die hij, ten zijnen tijde, zou openleggen. Doch de Staaten van Holland en de Algemeene vonden ongeraaden , dit Gefchrift in de Vergaderingen te leezen, of 'er Affchriftcn van te maaken,

(*) Aitzema, III. D. bl. 449. 453, Herftelde Leeuw. bl. 36,

WjLLEM DE II.

Ontflag der gevangeneHeeren.

De Prins geeft reden van zijn handel in gefchrift.

Sluiten