Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^4

GESCHIEDENIS

den , den Prins van Oranje de grootite belofteri deedt. indien hij de Staaten tot den Oorlog tegen Spanje kon heweegen. Weetende, hoe veel belangs die Vorst flelde in de belangen van 't Koninghjk Huis van Engeland, beloofde hij, dat Frankrijk zijne magt bij die der Staaten zou voegen , om Carel den II. op den Throon te herltellen, wanneer Z'j den Vrede met Spanje wilden breeken. Willem de II. liet zich door deeze toezeggingen, zo wonder met alle zijne ontwerpen Itrookende , beleezen : hij outboodt den Graaf d'Estrades in den Haage , en floot met hem, op den twintiglten van Wijnmaand, een Vei drag, bij 't welk hij zich verhoudt, de Staaten den Oorlog te doen veiklaaren tegen Spanje, tri t in het naastvoigend voorjaar, den Veldtocht te openen met het beleg van Antwerpen , 't geen hij, met het•Markgraaflchap, voor zich en zijne Erfgenaamen zou behouden. Behalven meer andere overéénkomsten , zou het Verdrag van verdeeling , in den jaare MDCXXXV, tusfchen Lodlwijk den Xfil. en de Staaten getroffen, Hand grijpen (_*).

Na»

O De egtbeid van dit Verdrag (leunt op twee (lukken, in den Haage gedagtekend. IVIen vindt ze in de Mem.vaa den Graaf d'Estrades, Tom. I. p. 99. ioo. Het (hmt alles zeer overéén met het geen Wicqulfort fchrijft, Liv. III. p. 176. en Basnage, p. 190. 19T. De Tijd en Plaats der dagttkening fchijnt, ondeitusfchen, b j zommigen gewigts genoeg te hebben, om de egtheiJ van dit (luk in twijfel te trekken. Maar, eens toegellaaua.ade, dat zij-

po

Willem

DE II.

Sluiten