Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. stfs

Naa dat Willem de II; de Staaten van Holland voor de Algemeene Staaten hadt doen bukken, vleidde hij zich, ongetwijfeld , met het denkbeeld, d'at bij het hervarten van den Oorlog gemakhjk zou kunnen doordrijven ; dan zijn fchielijke dood brak alle,zijne ontwerpen af. Opzijn Lusthuis Dieren y het vermaak van de jagt, waar op hij overmaatig gefield was, eenigen tijd genomen hebbende , gevoelde hij, vermoeid van 't jaagen komende , de beginzels eener koortsagtige ongefteltenisfe. Zulks bewoog hem j na den Haage te keeren , gelijk hij te water deedt, om de minde vermoeienisfe. Welhaast vertoonden zich de Kinderpokjes : men merkte ze als hoogstgevaaiiijk aan in iemand, van 's Prinfen geJteltenisfe , en , bovenal , uit hoofde zijner onvoorzigtige en onmaatige leevenswijze; doch bij aanhoudenheid kreeg men gunstige berigten , en oordeelden de Geneesheeren zijne Hoogheid reeds buiteu gevaar, ~ wanneer, op 'c onverwagtst, met verheffing van koorts en benauwdheid , eene oogfehijnlijke verzwakking plaats greep , die het dreigend dood-gevaar fpelds : gelijk hij ook, op den zesden

van

r,e Hoogheid zich , ten dien tijde , meest in Gelderland onthouden hadde , is het zeer waarfchijnlijk, dat hij , nu en dan, zich na den Haag begaf , om zijne Gemalinne, riu op 't uitcrrle zwanger, te bezoeken: ook kan't zijn, cüt de Graaf d'Estrades hem op 't (and ging vinden , en dat, om ftaatkundige redenen, di> Hukken uit den Haag, ais de Plaats des Lanlbeüuurs, zijn oaieuehreeven. VI. Deel. 2. St. V

Willem de II.

Zijn doodi

Sluiten