Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes. NEDERLANDEN. 367

Een geest bot in vinnig fteekende Schimpdichten. Noch is 'er eene Gedenkpenning voor handen , die zijnen Aanflag op Amflerdam en zijne Lijkltatie tefFens vereeuwigt. Te dier Stede konden veelen zich niet wederhouden om uiterlijke tekenen van vreugde te betoonen. Bekend zijn de rijmregels, gefchreeven op een papiertje , met eenige hukken Gouds, daar door de Diakens in één der Kerkzakjes gevonden , in welk men de aalmoesfen , • onder de preeke \ verzamelt: . 1

De Prins is dood. Mijn Gaaf vergroot. Geen hlijder maar In tachtig jaar.

De Hoïïandfche Steden , en bovenal die, welker Regenten ten flachtoffer gelïrekt hadden van '3 Printen heerschzugt, gaven hunne goedkeuring van '3 Volks genoegen te kennen , door de afgezette Heeren in hunne Ampten en Bedieningen te heriteilen. MJ Spanje verheugde zich in dien dood. Britn , Afgezant van dat Rijk in den Haage , onmidde'ijk hier op na Brusfel keerende, verklaarde-, dat.de Koning, zijn Meester, in Catalonië , in fa-Nederlanden , of in Italië geene voordeelen bevogten hadt, die konden opweegën bij het voordeel, 't geen'hij zich uit deezen dood mogt belooven. Groote droef-

beid, in tegendeel, beving allen,-die, m de nauwlijks bedaarde hoogloopende gefchjllen, 's Prinfen.zijF a de

Wit ixü

de li.

Sluiten