Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»er NEDERLANDEN. 3?r

ffchiedde; naamlijk, alle de Gewesten terftond kennis te geeven van 's Prinfen affterven : hun teffens verzoekende , om nieuwen last voor derzelver Afgezondenen in den Haage (*).

De Staaten van Holland, op welker eerfte Dagvaart, naa 't overlijden des Prinfen | zich de voorheen afgezette Heeren bevonden , gaven hier door niet duister te kennen , dat zij gaarne de Regeering op een nieuwen en vasten voet wenschten te hervormen. Doch hier toe hadden zij de toeftemming der andere Gewesten noodig, en geen vertrouwen op derzelver tegenwoordige Afgevaardigden ter Algemeene ^taatsvergaderinge , die allen in de jongde maatregelen des overledenen Vorsts getreeden waren. Men werd hierom te raade, den voorflag te doen, dat 'er een merkelijk aantal andere Afgevaardigden na den Haag zou gezonden worden, om op de vastftelling van den Staat in de tegenwoordige omftandigheden te raadpleegen, en te befluiten. In de Vergadering der Algemeene Staaten vondt deeze voorflag ingang. Dezelve ving aan met de betuigingen van éénheid, liefde, goed verftand en vertrouwlijkheid; van het vasthouden der Unie; het handhaaven van den Godsdienst, zo als dezelve in de Synode van Dordrecht was vastgefleld; en het heilig naakomen van de jonglte Befluiten, ten opzigte van de Krijgsmagt. Omtrent alle deeze Punten, de Unie, de Religie en 4e Militie betreffende , zou het grooter getal van.

Af-

(*) WicquEi'. Preuv. Tom. I. p. 737;

F4

Willem.

de II.

Sluiten