Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

W/LLEM

d« n.

pe Staaten neemen verfcheideVoorregten , die do Snrdhoudergehsdt hadi, na Zich.

Afgezondenen de noodige fchikk'mgen maaken. Zvj, fpraken van het voorledene tevergeeten, en gewaagden loflijk van de verpligtingen, die de Staat aan 't Huis van Oranje hadt : en Helden voor, eere Belending re doen aan de bijzondere Gewesten (*). Deeze behoedzaamheid, pp een tijd, dat de andere Landfchappen veiwagtten , dat Holland een overheertellend gebruik zou maaken van de omjhindighedtn tot het doen dringen van eifchen , die zo veel gefchils verwekt hadden, nam in, en behaagde. Wij zullen zien , welk het gelukkig gevolg was van deeze weldoordagte Staatkunde.

liet tegt , 'c welk de Staaten van Holland zich toefchreeven in de benoeming en verkiezing van de Wethouderfchap der Steden , was geen der minde veranderingen, door het openftaan van het Sradh uderfchap veroorzaakt , wanneer men in aanmerking neemt, welk een invloed de Hemmende Steden optie Staatsregeeri :g hebben. De Stadhouder was geWoon, als Hoofd van 't Hooge Geregtshof, in alle Steden , uit zeker getal de Scbepeos le verkiezen: in veelen helde hij ook de Burgemeesters aan. De Staaten van Holland belloten , dat alle Steden en Plaatzen, het voorregt hebbende, om hunne e gene Wethouderfchap te beltehen , zich van dit voorregt voortaan zouden mogen bedienen, en 'tzelveonjverr breeklijk behouden: dat hemmende Steden, in'tbij-

. . ZQIl-

C') Refol. Ho!!. 1650. bl. 3:4. 327. 331.33a. Aitzema Herjielde Lcjmw, bl. 42. 43. , J

Sluiten