Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3M

GESCHIEDENIS

Willem

se II.

De Staaten neemen de beftelling hunner Wethouderfchapaan zich.

't Verdient onze opmerking , dat de Leden der Regeering de eenige waren, die voordeel trokken van de Regten, door den dood des Stadhouders opengevallen: het Volk, de Burgerij , won niets bij deeze omwenteling. Zulks gaf aan'eiding tot oproer in eenige Steden, met naame in den Briel en te Dordrecht. Ter laarstgemelde Stede maakten de Burgers eisch op de oude Voorregten der Gilden, en vorderden , dat men zeker Boek , het Houten Boek genaamd, fvaar in de oude Privilegiën van Dordrecht gefchree|en honden , te voorfchijn bragt. De Gilden vorderden, te mogen vergaderen , wanneer hun goeddagt; den Raad der Goede Mannen van Achten te verkiezen, waar van zij alleen de benoeming hadden ; het aauftellen van Burgemeesteren ; en veele andere zeer aangelegene Voorregten. Men vondt" zich genoodzaakt, Gemagtigden derwaards te fchikken, om de voornaamlte Belhamels te vatten , en t« bannen (*). 't Vervolg der Gefchiedenis zal ons toonen , dat de zorgvuldigheid der Wethouderen, om alles aan zich te 'trekken , en de Regeering te veel het gelaad van eene Adelregeering te doen aanneemen, niet weinig toebragt tot het misnoegen des Volks , en 't zelve bewoog , om, eerlang de zugt voor 't Huis van Oranje te vertoonen, bovenal in die Steden, waar het dagt, in zijne oude Regten

verCO Aitzema, NI. D. bl. 651. Hollandf.Merc. 1651. bl. 67.. 6$. Refol. Hall. 16,51. bl. 367. 37a. 416". 44»; 435.

Sluiten