Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEOERLANDEN. 379;

Waarlijk, men zou gezegd hebben, dat de dood des Prinfen van Oranje eene wondere verandering in de denk- en handelwijze hervoortbragr. Alle de voorgaande verdeeldheden fcheenen met hem geltorven. Zo zeer als de wederzijdfche benijding der Landfchappen voorheen met geweld uitborstte , zo zeer fcheenen zij thans te ijveren, om de algemeene overéénftemming op vasten grond te vestigen*. Het zelfde belang, om zich de Voorregten, eertijds den Stadhouderen gefchonken, weder toeteëigenen, en, bovenal, het wijs en gernaatigd gedrag van Holland, bragt veel toe, om die goede verflandhouding te bevorderen. Alle de Gewesten hadden de Afgevaardigden van Holland, om hen tot de Groote Vergadering te verzoeken, minzaam ontvangen; en beloofd, niets te zullen verzuimen, 't geen ftrekken kon, om dezelve luisterrijk te maaken. De Staaten van Zeeland inzonderheid , voorheen zo dikwijls tegen Holland gekant , thans geftreeld met gunstige uitzigten op den Koophandel, betuigden, die van Holland aanteraerken als hunne oudfte en getrouwde Bondgenooten, met welken zij, in veele opzigten , dezelfde belangen hadden, preezen hunnen ijver voor den Hervormden Godsdienst en de Unie , en beloofden, met den eerden hunne Afgevaardigden na den Haage te zenden, om met die van Holland, voor heropenen der Algemeene Vergadering,te overleggen, 'tgeen het belang der twee Gewesten in 't bijzonder betrof (*).

Die

r3) WicquEF. Preuv. Tom. ï, p. 743,

de n.

Zeldzaa. me veranderingin de geestneigingen,

Sluiten