Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3So GESCHIEDENIS

WllLEM DE II.

De Af gezondenenter Groote Vergaderingkomen in den Haage.

Die van Utrecht lieten hunnen eisch , dar de

Groote Vergadering in hunne Hoofdftsld zou gehouden worden, gereedlijk vaaren (*).

In deezervoege was alles gereed tot de Groote Vergadering. Een groot getal Afgevaardigden verfcheen uit de Bondgenooifchaplijke Gewesten. Schoon zij, uitgenomen Holland en de rwee Quartierén van Gelderland, Nieuwmegen tndeVeluwe, niet Staatswijze gelaat waren (t) , was deeze Vergadering alleragtbaarst, zo van wegen de gewigtige hukken, die 'er verhandeld honden te worden, als uith ofdevan den min of meer breeden last , door de Gewesten

aan hunne Afgevaardigden gegeeven. . Om aan

dezelve meer agtbaarhtid bijtezetten, hadt men de Groote Zaal van 't Hof met Tapijten behangen, aan dezelfde Latten , welken daar toe gediend hadden, toen men, ter dierplaatze, den Koning van Spanje afzwoer, en pronkte dit Vertrek met de Vaandels, Wimpels en Kornetten , in den tachtigjaarigen Oorlog, op den Spanjaard veroverd (§). Wij zullen alleen de voornanmfte onderwerpen , daar verhandeld , aanltippen : en , om de aandagt onzer Leezeren meest te gemoete te komen, liever de orde der zaaken , dan die der beraadflaagingen , volgen.

Op Woensdag, den achttienden van Louwmaand,

werd

(•) Refol. Uoll. 1650. bl. 346. 365.

(t) Capelle Gcdenkf. II. D bi. 334* 335.338.

(§) Zie aldaar, bi. 339»

Sluiten