Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 381

Werd de Groote Vergadering aangevangen door Pibo van Don ia , die , wegens Friesland , voorzat. Naa de Afgevaardigden begroet, en gepreezen te hebben over den ijver , welke hen , in zo aanzienlijken getale, derwaards bragt, verzogt hij den Afgezondenen van Holland, de Vergadering te openen methct voordraagenvan de hukken , die te verhandelen honden , dewijl zij de eerften geweest waren, om deeze buitengewoone Groote Vergadering te beroepen (*).— De Raadpenfionatis Kats vatte het woord op, God dankende,-dat deeze plegtige Bijéénkomst gehouden -mogt worden in dezelfde plaats , alwaar, weleer, de Koning van Spanje afgezwooren was, en de grondhagen van 's Lands Vrijheid gelegd waren, en alwaar de 'i'ekens der behaalde Zege elk nog boven 't hoofd zweefden. Vervolgens merkte hij aan, hoe Holland, van den aanvang der Verééniginge af, zich treffelijk gekweeten, de Kasfe geopend , ja, ten dienste van den Staat , uitgeput had> , en thans in ijver niet .verflauwde-; hier van een treffend blijk geevende door het bijéénroepen deezer Groote Vérgaderinge, aangelegd om de zaaken der Unie , der Religie en der Militie op onwrikbaare vaste gronden te vestigen. Wat de twee eerstgemelde hukken betrof, hier over viel niet veel bedenkens : 't kwam alleen aan op het houden der Unie, zo als dezelve, inden jaa:e MDLXX1X , te Utrecht was gefloten , en bet handhaaven der Befluiten van de Dordrechtfcüe Synode

(*) Wicquef. Liv. V. p, 239. VI. Deel. i.St. G

Willem de Ui,

Aanfpraakvan den Raad penr fionaris Kats.

Sluiten