Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wir.lem

de Ai

38z GESCHIEDENIS

node der jaaren MDCXV1II. en MDCXiX. Omtrent het derde kwamen drie zaaken inoverweeging, die, zints de oprigting van het Gerneenebest, geen

plaats gegreepen hadden. De Vrede, de

fchielijke dood des Prinfen van Oranje, zonder iemsni uit zijnen Huize naatelaaten, bekwaam om de

hooge Atnpten van den Staat te bekleeden, en

dat 'er, in 't laatst van den Oorlog , een Veldmaari'chalk was aangeiteld, om, bij afwezenheid , of andere beletzels, van den Capitein■ Generaal, over de KrijgsmsKt van den Staat het bevel te voeren. Dat hunne Edele Grootmogenheden verfronden , dat de Ra?d van Staate , vvien , van 't begin des Oorlogs af, 't beleid over Krijgszanken was aanvertrouwd geweest, nevens den gemekïen Veldmaarfchalk, en andere Hooge Krijgsbevelhebbers, behoorden gelaaten te worden in 't vol bezit van derzelver bijzondere Aaipten. Dat, nogthnns, de Staaten der bijzondere Gewesten, enderzeivef Gecommitteerde Raaden, Patenten zouden mogen geeven tot'verplaatzing van het Krijgsvelt , binnen de'bijzondére Gewesten liggen ie; met andere fchikkingen, het verplaatsen, het legeren en het doortrekken der Troepen betreffende. Dat de Hooge Krifgs - Ampten zouden behooren be. geeven te worden door de Gewesten, ter betaalinge vm welken ztj Honden: en die van den bodem, of het aandeel der Generaliteit, door hunne Hoogmogenheden, de Algemeene Staaten. Dat het Krijgsvolk den Eed moest doen aan de Generaliteit en aan de bijzondere Gewesten. ln deezervoege de ge-

moe-

Sluiten