Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 383

moederen voorbereid hebbende , befloot^hij met het aanduiden van 't ontwerp der Staaten van Holland, om noch Capitein - Géneraal, noch Stadhouder te veikiezen , en 't' vermelden van 't gevaar, om de Krijgsmagt eenen Luitenant toetevertrouwen. Om hen te Ilerker overtehaalen, bediende hij zich van de voorbeelden der oude Romeinfche en Griekfchs Gemeenebesten ', ais mede van de hedendaagfchen in Italië en Zwitzerland, die alleen Veidheerenkoozen voor den tijd'des Oorlogs: hij deedt opmerken, hoe Gods oude Volk, de Hebreeuwen 3 even zo handelde, van hunnen uittocht af, tot de dagen , in welden God hun Koningen, in zijnen toorn , gaf (*).

Ve:l haperde 'tr zeker aan de juistheid deezer

voorbeelden, als men het verfchil der omftandigheden van' dit Bondgenootfchaplijk Gerneenebest met die ; waar in de andere verkeerden , in opmerking neemt; doch, behalven dat hij in den fmaak zijns tijds fprak, heeft hij, misfchien, door zijne denkbeelden dus algemeen te maaken, dezelvenverzagt, en de oogmerken zijner Meesteren aangeduid, op de rhïhèt aanftootlijke wijze voor hen, die anders dagten.

Wat hier van ook zijn moge, de aanfpraak van den Raadpenfionaris Kats gaf geen algemeen genoegen (f); Voor het openen der Groote Fergaderinge

hadden

Cj ReM Hol'. 1651, bl. 15. Aitzema , III. D. bl. "498. TTerftc'de Leeuw, bl. 52. U, Ct) Capelle Gedenkf. II. D. bl. 336. 342;

G a

Willek deIL

Sluiten