Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NED ERLANDEN. tf?

Zij gaven, in eene afzonderlijke onderhandeling met die van Holland , te kennen , dat, fchoon thans niemand uit den Huize van Oranje tot dien post bekwaam ware , men, egter, in den Huize van Nasfau Peifonaadjen vinden kon , met de vereischte bekwaamheden hier toe voorzien. Ongetwijfeld hadden zij het oog op Graaf Willem , hunnen Stadhouder, 't Valt gereedlijk te bevroeden , hoe veel ingangs zulks vondt bij de Staaten van Holland, zeer gebeeten op dien Prins , wegens het groot aandeel, 't welk hij gehad hadt in den aanflag op AmJlerdam. Die aanduiding was zeer gefchikt, om agteiüit te werken. Zij lieten, nogthans , niet af, en laazen, eenigen tijd daar naa , een breedfpraakig Vertoog in de Groote Vergadering , (trekkende, om aantetoonen, dat de Gewesten, die nog geen Stadhouder hadden', tot het verkiezen van eenen moesten befluiten. Veelvuldig waren hunne aanhaalingen: zij fcheenen in Geleerdheid en Oudheidkunde niet te willen wijken voor de Verdeedigers van het tegenovergeftelde begrip. Zij fpraken van de onluslusten, in het Gerneenebest van Athenen verwekt door de Demagogen. Als een trek, veeleer van ge* leeidheid dan van oordeel , bragten zij in Y midder de verdeeldheden, in Rome ontflaan, bij hetuitdrij ven der Koningen. Het veelhoofdig Staatsbefluu: was, huns oordeels, eene onophoudelijke bron vat ophanden en rampen; 't Stadhouderfchap het veilig Plegtdnker, op't welk het gefchokte Schip vanStaa zich kon verlaaten, en het heilzaam Geneesmiddel G 4 01

WiLLrï| DE II.

I

c

»

Sluiten