Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3S9

zich fleepen. Daarenboven, indien de Friezen geen reden hadden van misnoegen en klagten over de Stadhouders ; 'tzij zulks voortkwam uit de zorge, altoos gedraagen , om hen wel nauw te bepaalen door hipte Berigtfchriften; 'r zij men dit moest toefchrijven aan het overblijfzel der Volksregeering, bij hen grooter dan bij anderen ; Gelderland, Utrecht, en, bovenal, Holland, bevonden zich in een geheel ander geval. Zij hadden gezien , dat de Stadhouders de dierbaare .Voorregten der Vrijheid verminderden, en 'er fchroomlijke inbreuken op maak' ten. Prins Maurits hadt zich reeds , in den jaare MüXCItl, grootendeels ontflaagen van de bepaalingen , hem opgelegd door het Berigtfchrift , door hel juk des Raads, hem toegevoegd, aftevverpen. Men hadt verzuimtde Berigtfchriften voor Frederik Hendrik te vernieuwen: een enkele Lastbrief verhief dien Prins tot het Stadhouderfchap derwijze, dat hij, onder de Edelen voorzittende , (een Voorregt, 't welk hij zich wist te verwerven,) de han den niet alleen ruim hadt; maar ook, toegang tot de Staatsvergaderinge hebbende, ftremde hij de vrijheid der raadpleegingen.

De Staaten van Holland keurden het onnoodig het breedvoerig Vertoog der Friezen te beantwoor den; te meer, dewiji zij wisten, dat de meeste Gewesten ongezind waren , om, voor eerst, tot he

verkiezen van een Stadhouder te komen. G/c-

tiingen en Ommelanden alleen oordeelden , dat 'ei Stadhouders behoorden te zijn tot beliisfmg der ge G 5 fchil

Willem de U.

Sluiten