Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 391

te verminderen, of geheel te vernietigen. Zij hadt, om de goede gunst der Algemeene Staaten te ver werven, een zeer eerbiedig Vertoog bij hen ingeleverd, in 't welk zij haarenKleinzoon hun aanbeval, met verklaaring, dat zij, 't geen men aan hem doen wilde , als eene loutere gunst zou aanzien, 't Werd door de Gewesten alleen Gver-, doch 'er geen befluit op genomen. Nogthans letteen het eemgen indruk te maaken: het meerdergedeelte der Gewesten,zelfs de zodanigen, diedeherl-teilingdesStudhouderfchaps niet verlangden, fcheenen te neigen, om tien PriöS te benoemen tot Capitein-Generaal, hem een Luitenant toevoegende , tot dat hij zelve in haat zou weezen , om dien post te bekieeden. De Staaten van Holland bragten eene menigte van kemige waarneemingen en bondige redenen ter baane , om dit ontwerp tegen te gaan. Zij wilden de Oppermagi in Krijgszaaken opgedraagen hebben aan den Raae van Staate, waar zij meer ftemmen hadden dan inde Vergadering der Algemeene Staaten; en de bijzonde re befchikking der Krijgsbenden laaten aan de Gewesten , die dezelven betaalden. Om de aanh&alitjgen, op zeer dwaalende begrippen gegrond , te vergelden , toonden zij, dat de Waardigheid van CapiteinGeneraal zelve oorfpronglijk tot elk Gewest in 't bijzonder, en niet tot de Algemeene Staaten, behoorde. Zij deeden zien, dat'er een groot ondetfc eid was tusfchen een Gouverneur -Generaal, gelijk de Graal van Leicester geweest was, en een Capitein - Geperaal ; de magt van den eerstgemeideu hadt zich

uh

Willem Dli ii.

Sluiten