Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 GESCHIEDENIS

Willem de II.

Holland zoekt Zeeland vau de noadloosheiddes Capi tein - CencraalJchapste overtuigen.

uitgeftrekt over alle de Veréénigde Gewesten, en die van den laatften alleen over het Voet- en Paardevolk , bij de Gewesten in dienst : de eerfte voerde ook een volllrekt gebied over de Stadhouders der bijzondere Gewesten , maar de ander niet, dewijl de bijzondere Stadhouders tevens Capiteins-Generaals waren over net Krijgsvolk jn hun Gewest. Zij merkten op, dat het Ampt van den eerden ook het Admïraalfchap over de Veréénigde Gewesten infloot, daar de laatfte het Admiraal -Generaalfchap over het Volk van Oorloge te water, als een afzonderlijk Ampt, en zomtijds op een bijzonderen Lastbrief, bekleed hadden. Voorts tooneude de onncodzaaklijkheid van een Capitein-Generaal in den tegenwoordigen (laat der dingen (*).

Toen men over de gewigtige punten, het Krijgsweezen betreffende , zou handelen , ontdekten de Staaten van Holland, dat men in Zeeland onder de hand zich benaarftigde , om den Prins van Oranje den tytel van Capitein • Generaal te doen opdraagen. Dit baarde hun ongerustheid. Zodanig een voorbeeld zou andere Gewesten , die zich, op dit Ruk, nog niet ten vollen verklaard hadden , kunnen doen wankelen , en overbrengen aan de zijde van Friesland en Groningen , die 'er fïerk op drongen. Om eene pooging te verijdelen , die , in de gevolgen, alle hunne ontwerpen den bodem zou ingeflaagen

heb-

O Capelle Cedenkf. II. D. bl. 339 343- Aitzema, III.D.bl.516.558. Herft. Leeuw, bl. 66. 86-89.

Sluiten