Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35S GESCHIEDENIS

overécnkomfti- met den Woorde Gods, uitgelegd en vastgelteld was, Doch, bovenal, zcrge draagen, om de Afgoderijen , Ci;:«'oovigheJen en Baapfch* Qverheerfchingen te vernie igen, hunne Beelden en Altaaren ornkeeren, als bedrijven, rechtsreeks aangekaut tegen het Woord van God , tegen de zekerheid van den Maar, en de za'igheid der Zielen De Papisten hebben zich, ge.veldigerhand, durven verzetten tegen hen , die hunnen verfoeilijken dienst wilden weeren: 't haat, derhalven, te dtigten, dat het leeven der Overheden niet veilig is: de Afgodendienaars zijn bloeddorstig, zij houden het voor een verdienstlijk werk, het woord, den Ketteren gegeeven , geen geland te doen, en hunne handen in hun bloed te wasfehen. Tegen andere Gezindheden zogten zij ook den ijver der Staaten gaande te

maaken. , Zij wilden , dat 'er Wetten zouden

vastgelteld worden tegen het ontheiligen van den Sabbath, tegen de Schouwfpelen, het Dansfen enz. Deeze zonden, en, boveniil, de Verdraagzaamheid in 't ft.uk van den Godsdienst , hadden 's Kemels toorn tegen deeze Gewesten doen ontbranden: deeze waren de eerige oomaken van de kwaadaart:ge Koortzen, van 't ver.-al des Koophandels , van de Oveiiiroomingsn , van de Duurte der Leevensmiddelen, en van den dood der aarzieniijklte Mannen. —. Zij Belden tellens de middelen voor, om ce Secten, en, bovenal, de Papisten, uitterooijen. Alle Priesters moesten ten Lande uitgehouden, alle Kloosters vernietigd, alle <kt Roomfchen van Bedieningen uitge-

llo-

Willem

de II.

Sluiten