Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 399

floten , hunne Kinderen« zo zij niet tot de Hervormden overgingen , voor Badaarden verklaard , alle Vergaderingen en Godsdienstige Bijéénkomsten hun ontzegd worden, enz. (*).

In de daad deeze gevoelens zijn zo vreemd van de redelijker en gemaatigder denkwijze onzer Ceuwe, dat men bijkans niet weet te bepaalen , wat 'er ons meer in Roet, de Ongerijmdheid of de Onverdraagzaamheid: fchoon Lotsius, in het voordraagen der middelen, zich, grootendeels , hieldt ?an 's Lands Plakaaten, tegen welker ftrenge uitvoering het gezond Verftand en de Menschlijkheid fteeds opk. vam,

■ Verfcheide Gewesten nogthans , met fr.aame

Friesland, Overijsfel en Groningen» vonden genoegen in den voorflag der Predikanten. Dezelve finaakte Holland niet; doch de Staaten vonden het geensins raadzaam, 'er zich (haf tegen aankanten, vreezende, de vermoedens , door hunne gehaatce t':egeeyenheid reeds ver ';ekt , te vermeerderen, 't Leedt bij hen geen twijfel, of Lotsius bedoelde denPrinsvan Oranje, als hij den dood van aanzienlijke Mannen aan Gods toorn over den Lande toefchreïf, Eenigen onder de Prtdikanten hadden 's Prinfen toeleg o^Am* jierdam met lof van den PredikRoel vermeld : thans werden'er gevonden .,ciebeweerden - darde Staat zonder Stadhouder |iei be -aan kon , en die weigerden de gewoone Gebeden voor 's Lands Overheid te doen,

Zij

(*) Aitzema, III, D. bl. 505-509. Herft, Leeuw, W. 58,öo. Capelle Gedenk f. II. D. bl, 344.

H a

Wh 1.e19

de II.

Sluiten