Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 401

„ vreemde Staatsdienaars zouden verpligt worden „ geen dienst in Huizen te laaten doen, dan in de „ taal van hunne Heeren en Meesteren; en nie„ mand, dan die tot hun huisgezin of gevolg fae-

,, hoorde, zou daar toegang mogen hebben. .

„ Dat men de Befluiten op de Burgerlijke Regeering ,, der Meierije van 's Hertogenbosch eens kragtdaa-

„ dig zou ter uitvoer brengen." Bij het woord

verklaar en hadt men in het uitbreiden des Befluits het woord belooven gevoegd: doch het werd, dewijl het niet voorkwam in de Provinciale Advifen van Hollanden Zeeland, daar uit geligt. Dus hebben de bijzondere Gewesten , bij dit Befluit, zich niet verbonden tot het handhaaven van den Hervormden Godsdienst, maar alleen verklaard, dat zij voorhadden, dien, elk in den haaren, te handhaaven , en niet te dulden, dat daar in eenige verandering wierd gemaakt, zonder dat zij zich door belofte daar toe wilden verbonden hebben : dit konden zij in allen opzigte doen , en de Souveraine Hoogheid van elk Landfchap , in de beftelling op het ftuk van den Godsdienst, niet in't minfie verkorten: hiervanhebben zij nooit affrand gedaan, en het Regt , hun bij de Unie gegeeven, behouden. Groningen alleen is hier van uitgezonderd : deeze Stad met de Ommelanden heeft, onder de voorwaarden, op welken zij, in den jaare MDXCIV, aan Maurits zijn overgegaan, moeten belooven , „ dat 'er geene andere Re,, ligie zou geoefend worden, dan de Hervormde, zo als die tegenwoordig in de Ferêénigde Gewesten H 3 n io

Willem ds, 11.

Sluiten