Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 GESCHIEDENIS

Willem

de IL

't Voorgevalleneomtrent het GefchrittzijnetHoogheid wegensdenaan (la» op Amflerdam.

digis. DeRaadpenfionarisKats, tenoogmerkehebbende zijn Ampt nederte'eggen , bragt het voorheen gemelde Gefchrift zijner Hoogheid, behe'zende de redenen van zijnen aanflag op Amfterdam, en het vatten der zes Heeren , 't welk dus lang verzegeld onder hem berust hadt, ter tafel in de Vergaderinge van Holland. Op den nadflag, of men't, ongeopend, verbranden. dan kezen zou , werd tot het laatfie belloten , en 't zelve gefield in handen van eenige Gemagtigden , die, oordeelden , dat het fchriftiijk behoorde wederlegd , en de wederlegging aan de Groote Vergadering overgeleverd te worden; dat men de Bezending, in den voorleden jaare aan de Steden van Holland gednan , als flrijdig met den vorm der rege.eringe behoorde te veroordeelen, de andere Gewesten te verzoeken , dat zij de Befluiten , op den vijfden en zesden Junij des voorleden jaars, door eenige weinige Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergaderroge, uit ontzag voor de aanzienlijkheid des Prinfen van Oranje , genomen , wilden afkeuren, voor nietig en van geener waarde verklaaren ; en te gelijk intrekken de afgeperste dankzeggingen , aan

wijle zijne Hoogheid gedaan. Ook verfton-

den zij, dat men, bij een duidelijk Befluit, behoorde te verklaaren , dat de aanflag op Amfterdam, en het aantasten der zes Heeren, moest gehouden worden voor een toeleg op de Vrijheid , Hoogheid en Souverainiteit deezer Provincie , regelrecht flrijdig

met alle Wetten, Regten en Privilegiën. De

Staaten van Holland Hemden in dit gevoelen der Gemag-

Sluiten