Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DS2. NEDERLANDEN. 405

ïnagtigden. Leyden alleen oordeelde , dat het Befluit niet naar den gewoonen vorm der Regeeringe genomen was (*).

De Steden, ui? welken de zes Heeren afgezonden waren, leverden eene fchriftiijke Verslaaring in, bij welke zij erkend werden voor vroome en eerlijke Regenten , opregte en trouwhartige Patriotten , en Liefhebbers van hun Vaderland , die in allen deele aan de inzigten hunner Steden voldaan hadden: waar op hun gedrag door de Staaten openlijk werd goedgekeurd. De redenen van wijle zijne Hoogheid werden, eerlang, ornflandig wederlegd in een ftuk , 't welk , onder den tytel van Waaragtlg en

Noodig Berigt, in 't licht kwam (f;. De

Heer van Sommehdijk , ontdekkende, dat men onderzoek deedt na zijn gedrag , ter gelegenheid van den aanflag op Amfterdam, boodt zich aan, om den Gemagtigden deswegen opening te geeven. Bij zijne verontschuldigingen wegens de bezwaaren , hem ten laste gelegd , fchreef hij 't voornaam beleid deezes werks toe aan Graaf Willem Frederik (§). Die van Friesland, de eer huns Stadhouders willende bewaaren , flcegen voor , dat men, eer de Groote Vergadering fcheidde , eene algemeene Vergiffenis

be-

(*) Refol, Htll. 1651. bl. 289. 293.295. 322. 45r. 453-

(t) Ziealdaar, bl. 333. 376. 394. 403. 414.422. Waóenaar, Amfl.V, St. bl. 157 — i£o. (S) Ref. Holh 1651. bl. 38=.

H 5

Willem de II.

Algemeene Vergiffenis.

Sluiten